Spouwmuurisolatie Limburg

ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen
de klant en ISOLINE, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons
gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht
onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de
bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht eerdere correspondentie en
ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van
welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden
dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.
2. Bij bouw, nieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve
vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat
de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende
schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
3. Onze offertes zijn 60 dagen geldig.
4. De aannemer neemt steeds de netto maten van de geveloppervlaktes. Dit wil
zeggen: de totale afmetingen min de raam- en deuropeningen. De breedte
van de spouw wordt bepaald aan de hand van proefboringen bij opmeting,
waarvan de gaten niet door de aannemer worden dichtgemaakt bij opmeting.
Voor afmetingen die de aannemer werden overgemaakt door de klant of door
derden, heeft de aannemer het recht deze tijdens of na de uitvoering op te
meten en te verrekenen. Onze gedane opmetingen kunnen steeds het voorwerp
uitmaken van een tegenstrijdige nameting.
Plaatsing en aanvaarding van bestelling
5. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de
klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen
van recht bewezen worden.
Omvang van de bestelling
6. Is niet in onze prijs begrepen: het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare
of aan het oog onttrokken gebreken zoals vochtbronnen in muren, lekken in
dakgoten, enz., tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Zijn eveneens niet
inbegrepen, de herstellingen en reparaties van fouten en schade veroorzaakt
door derden of de opdrachtgever. Evenmin de afwerkzaamheden, zoals
aanplakken van venstertabletten en dergelijke, die voor de werken moeten
uitgevoerd worden.
Prijsbepaling en herziening
7. Voor de prijsberekening worden alle oppervlakten netto ramen en deuren
gemeten, d.w.z. de oppervlakten van deuren en vensters en andere openingen
worden in mindering gebracht. Uitspringende muurtjes worden eveneens in de
volle oppervlakte meegerekend. De afgewerkte muren worden opgemeten tot
op grondniveau.
Leveringen en termijnen
8. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze
vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid. Laattijdigheid in
de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of
schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te
schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis
vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een
geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief)
ongevallen, slechte weersomstandigheden, stakingen, tekort aan werkkrachten
en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz... die zich bij
onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
9. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van
rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk
voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de
opschortingtermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer
op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de
geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de
klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit
ten laste van onze firma.
10. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden
aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse
kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden
gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in
het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water.
Aansprakelijkheid voor schade
11. De aannemer is niet verantwoordelijk voor schade in volgende gevallen:
a. Materiële schade als gevolg van verborgen gebreken en bouwfouten die
niet werden opgemerkt bij het opmaken van de offerte of bij aanvang van
de werken.
b. Voor barsten, scheuren of het loskomen van pleisterwerk of voegen dat ontstaat
door ‘kloppen’ of ‘boren’ of andere werkzaamheden, uitgevoerd door
derden tijdens of na de afwerking.
c. De gevolgen van niet-dampdoorlatende verven en/of producten die zowel
voor als na de uitvoering van de werken werden aangebracht.
d. Indien het nodige voorbehoud werd gemaakt voor de voorgeschreven
methode en keuze van de materialen.
e. Verergerde schade door uitvoering van onze werken.
f. Schade als gevolg van openingen in de binnen- of buitenmuur die uitgeven
in de spouw, zoals: onvoldoende dichting langs ramen en deuren, beschadigd
voegwerk, balken en constructies die rondom niet gedicht zijn, etc.
g. Schade als gevolg van slecht afgekitte openingen aan de binnen- en/of
buitenzijde van openingen in het gevelblad (ramen, luiken, deuren,...)
12. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang
van de werken.
13. Bij geverfde huizen worden de boorgaten niet opnieuw door ISOLINE geverfd.
De klant voorziet het herschilderen van zijn woonst na de werkzaamheden van
ISOLINE.
14. De klant is verantwoordelijk voor het vrijmaken van de te isoleren muren zowel
aan de binnen- als de buitenzijde. Denk aan verwijderen van: bloempotten,
planten/bomen/struiken, bouwmaterialen (stenen/dakpannen), (brand)hout,
tonnen (mazout, gas, water, regen), beelden en andere decoraties, gordijnen, ...
15. Schade aan gordijnen is ten laste van de klant.
16. De klant is verantwoordelijk voor het afschermen van vensterbladen, deuropeningen
en stopcontacten aan de binnenzijde.
17. Inbouwrolluiken worden door de klant open- en vrijgemaakt zodat ISOLINE de
nodige preventiemaatregelen kan treffen. Indien hier niet aan voldaan is, is
ISOLINE niet aansprakelijk voor mogelijke schade. Bij meerwerken door ISOLINE
met betrekking tot rolluiken zullen deze aan het uurtarief gefactureerd worden.
18. ISOLINE is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van openingen in
schouwen die niet zichtbaar zijn, verborgen elektriciteitskasten, ingebouwde
kluizen, dichtgemaakte brievenbussen en het niet melden van keldergaten.
19. ISOLINE zal naar best vermogen geboorde gaten opvullen met benaderende
voegkleur. ISOLINE is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen met bestaand
voegsel ten gevolge van externe factoren (weer, verf en andere).
20. Bestaande kleur-verschillen ten gevolge van weersomstandigheden, zuurtegraad
of verf zijn externe factoren die niet van invloed zijn op het werk van ISOLINE.
21. ISOLINE is niet verantwoordelijk voor schade aan bakstenen ten gevolge van het
boren van gaten in de voegen.
Beëindiging
22. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, hetzij voor of tijdens
de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord,
waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten,
de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen
en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een
vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het
feit van het verder verlies van de aanneming.
23. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst
door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument
is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. Indien artikel 1794 van het
Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al
wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van
de afgezegde werken.
Aanvaarding der werken
24. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij
kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet
verwerkt of behandeld zijn. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van
de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of
schadevergoeding gevorderd worden.
25. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed
vakmanschap. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
26. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de
plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld
aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
27. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of
verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voorzover deze vanuit
technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen
zijn aan de gebruikte materialen.
Oplevering
28. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of
materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend
schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering,
gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde
goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen
gebreken betreft.
29. In alle gevallen zal een betaling van de voorschotten, facturen of andere
kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in
het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke
aanvaarding van de werken.
Klachten inzake voorschotten of facturatie
30. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen
en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma
binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de lectuur,
nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum
van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen
de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs
op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt
geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW-aangiftes.
Eigendomsvoorbehoud
31. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken
blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen
in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen,
goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak)
van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan
niet aan onze firma zou toebehoren.
32. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen
verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en
vervreemding van deze goederen.
Betalingsmodaliteiten
33. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant en binnen de 8 dagen netto
betaalbaar aan onze maatschappelijke bedrijfszetel. Onze firma behoudt
zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren
werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige
waarborg voor aanvang der werken.
34. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde
te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en
zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
Laattijdige betaling, kosten en aankleven
35. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege
en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van
10 % per jaar opbrengen. te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van
volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een
minimum van 150 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
36. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren
leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van
nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van
onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.
37. In geval van geschillen m.b.t. de uitvoering van dit contract zijn uitsluitend het
vredegerecht van het kanton of de Rechtbanken van het arrondissement van
onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.